Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN www.deeljewinst.nl

Versie 1.0 - 25 Oktober 2019

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Quantora door Gebruikers, waaronder Kopers en Verkopers, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder je gebruik kunt maken van de Dienst van Quantora en vormen een bindende overeenkomst tussen jou en Quantora. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen. Je kunt deze voorwaarden ook direct printen.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Account: de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst;
Advertentie: een advertentie die door de Verkoper via het Account op de Website wordt geplaatst, om een Product te koop aan te bieden;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden www.deeljewinst.nl van Quantora;
Content: alle informatie, gegevens, bestanden en data die door de Gebruiker via de Dienst toegankelijk wordt gemaakt of verstuurd, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Advertenties, Review en/of berichten aan andere Gebruikers;
Dienst: de dienst van Quantora, bestaande uit het beschikbaar maken van de Website, het faciliteren van de particuliere (ver)koop door Gebruikers via de Website en doneren van een percentage van de Prijs aan Goede Doelen;
Gebruiker: de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de Dienst via de Website, onder meer als Koper of Verkoper;
Goede Doelen: de stichtingen en overige goede doelen die zijn aangesloten bij de Dienst van Quantora, waarvan de Verkoper één of meer kan aanwijzen om een bepaald percentage van de Prijs van een Product aan te doneren;
Inloggegevens: een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Gebruiker toegang tot zijn Account en daarmee de Dienst verkrijgt;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Koper: de Gebruiker die een bod plaatst op een Advertentie en/of een Product koopt via de Dienst;
Partijen: Quantora en de Gebruiker gezamenlijk;
Prijs: de door Verkoper gevraagde, door Koper geboden en/of tussen Koper en Verkoper overeengekomen verkoopprijs van een Product, waarvan een door de Verkoper aangegeven percentage wordt gedoneerd aan (een) Goed Doel(en);
Privacy Statement: het privacy statement van Quantora, te raadplegen op de Website;
Product: een (nieuw of gebruikt) product dat of dienst die via een Advertentie door een Verkoper op de Website wordt aangeboden en/of aan een Koper wordt verkocht;
Review: de beoordeling van (het handelen van) een Verkoper, opgesteld en gepubliceerd op de Website door een Koper van een Product van die Verkoper;
Quantora: Quantora, handelend onder de handelsnaam www.deeljewinst.nl, gevestigd te (6321BD) Wijlre aan de Stationsweg 2, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 14083066;
Vergoeding: de eventuele vergoeding die de Koper aan Quantora verschuldigd is voor het gebruik van de Dienst wanneer middels de Dienst een Product van Verkoper wordt gekocht, voor zover nader gespecificeerd op de Website;
Verkoper: de Gebruiker die een Product door middel van een Advertentie aanbiedt en/of aan een Koper verkoopt;
Website: de website van Quantora, www.deeljewinst.nl alsmede alle onderliggende webpagina’s.

1.2 Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Quantora en Gebruikers, alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen Partijen en al het gebruik van de Dienst en/of de Website. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3 Quantora is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

2.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Quantora zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 3. Dienst en Beschikbaarheid

3.1 De door Quantora aangeboden Dienst bestaat uit het toegankelijk maken van de Website voor de Gebruikers. Via de Website kunnen de Gebruikers onder meer Advertenties inzien, kunnen Verkopers Advertenties plaatsen en kunnen Kopers Producten van Verkopers kopen, waarbij een percentage van de Prijs aan een Goed Doel wordt gedoneerd. Tevens kunnen Kopers een Review van de Verkoper plaatsen wanneer zij een Product van de Verkoper hebben gekocht en kunnen de Gebruikers een bericht sturen aan een andere Gebruiker. De Gebruiker verkrijgt toegang tot en kan gebruik maken van de Dienst via zijn persoonlijk Account.

3.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Quantora de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden van de Gebruiker in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Quantora spant zich naar beste kunnen in om de Dienst zorgvuldig te leveren. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de Dienst, waaronder de Website, uitsluitend de functionaliteiten en andere eigenschappen bevat die deze ten tijde van het gebruik bevat en in de staat waarin deze op dat moment verkeert (“as is”) en beschikbaar is (“as available”). De Gebruiker gebruikt de Dienst te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid.

3.4 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Quantora is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van telecommunicatie die via de telecomprovider in rekening worden gebracht.

3.5 Quantora garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Quantora is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

Artikel 4. Account

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst heeft de Gebruiker een Account nodig. Het Account wordt aangemaakt door het registratieproces op de Website te doorlopen. Tijdens het registratieproces zal de Gebruiker worden verzocht bepaalde informatie te verstrekken ten behoeve van het aanmaken van een Account. Gebruiker is slechts gerechtigd om 1 Account aan te maken.

4.2 De Gebruiker staat er jegens Quantora voor in en is er verantwoordelijk voor dat de informatie die de Gebruiker bij het aanmaken van en/of middels zijn of haar Account verstrekt correct, volledig en actueel is en dat de Gebruiker de informatie in zijn of haar Account bijwerkt indien daarin veranderingen optreden of indien deze om welke reden dan ook niet (meer) correct, volledig en/of actueel is.

4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn of haar Account. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Gebruiker Quantora daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door de Inloggegevens te wijzigen.

4.4 De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Quantora mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn of haar Inloggegevens. De Gebruiker stelt Quantora schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van de Dienst door derden via zijn of haar Account.

4.5 Quantora behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst en/of de Website.

Artikel 5. Gebruik van de Dienst

5.1 Door middel van de Dienst kunnen de Gebruikers onder meer gebruik maken van de Website, Advertenties plaatsen, Producten kopen, Reviews plaatsen, berichten sturen aan andere Gebruikers en overige Content uploaden en beschikbaar maken. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen, of de Dienst te gebruiken op een manier, die:

 1. in de Advertentie een aanbieding bevat voor (i) dieren, (ii) tickets, vouchers, tegoedbonnen en/of andere rechten aan toonder, (iii) wapens, of (iv) content voor uitsluitend meerderjarige personen zoals o.a. erotische advertenties ;
 2. (bedrijfsmatige) reclameboodschappen bevat;
 3. verwijst naar andere advertenties die niet vermeld staan op de Website;
 4. ervoor zorgt dat een Verkoper een Product direct of indirect aan zichzelf verkoopt;
 5. de door de Gebruikers verstrekte contactgegevens gebruikt om commerciële, ideële of charitatieve communicatie danwel andere ongevraagde communicatie toe te sturen;
 6. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
 7. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Quantora te omzeilen;
 8. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij Quantora betrokken is;
 9. gebruik maakt van andere dan de door Quantora goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 10. gegevens van andere Gebruiker(s) verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruiker(s) te benaderen voor de koop van een product of dienst buiten de Dienst om;
 11. gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Quantora;
 12. in strijd is met de Algemene Voorwaarden, de Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 13. inbreuk maakt op de rechten van Quantora en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 14. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
 15. de belangen en goede naam van Quantora kan schaden.
Het is Gebruiker voorts niet toegestaan derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

5.2 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Advertenties en Content die hij of zij ter beschikking stelt via de Dienst en/of openbaar maakt via de Website, ingezien en gebruikt kunnen worden door andere Gebruikers en/of derden. Quantora aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers en/of het handelen van andere Gebruikers of derden bij het gebruik van de Dienst.

5.3 Quantora behoudt zich het recht voor om Advertenties, Content en/of overige informatie of data, in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website, indien dit naar het oordeel van Quantora noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Quantora. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de Gebruiker artikel 5.1 overtreedt.

5.4 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn of haar (Intellectuele Eigendoms)rechten, de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, danwel anderszins onrechtmatig is, zal de Gebruiker dit onverwijld aan Quantora melden via de daartoe beschikbaar gestelde mogelijkheid in de Dienst, of via het contactformulier.

Artikel 6. Advertenties

6.1 De Verkoper kan in zijn Account een Advertentie aanmaken om een Product via de Dienst aan Kopers aan te bieden. In de Advertentie geeft de Verkoper onder meer informatie over:

 1. de kenmerken van het Product, waaronder begrepen een titel en omschrijving van het Product, het plaatsen in een (sub-)categorie en het uploaden van foto’s;
 2. of het Product wordt aangeboden voor een vaste Prijs of een Prijs die tot stand komt door biedingen van Kopers, al dan niet vanaf een door Verkoper bepaalde vraagprijs;
 3. het Goede Doel en het percentage van de Prijs dat aan dat Goed Doel zal worden gedoneerd;
 4. of het Product aan de Koper wordt toegezonden en/of dat de Koper het Product zelf dient op te halen bij de Verkoper.

6.2 De Verkoper is zelf verantwoordelijk voor de Content die middels de Advertentie of anderszins aan een Koper wordt verstrekt. Quantora is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig overkomen van Content en/of overige informatie middels de Advertentie en/of anderszins aan Koper worden verstrekt, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – kennelijke verschrijvingen in een Advertentie.

6.3 De Koper kan een Product kopen door een (hoogste) bod te plaatsen in de Advertentie. Een bod van een Koper is altijd vrijblijvend en dient door de Verkoper geaccepteerd te worden alvorens een (koop)overeenkomst tot stand komt tussen Koper en Verkoper. Quantora is nimmer partij bij een (koop)overeenkomst of enige andere afspraak tussen Koper en Verkoper die al dan niet middels het gebruik van de Dienst tot stand komt.

6.4 In het geval van klachten en/of vragen ten aanzien van de tussen Koper en Verkoper overeengekomen (koop)overeenkomst en/of de uitvoering daarvan door één van de partijen, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – het niet leveren door de Verkoper van het Product of klachten ten aanzien van het geleverde Product, dient Koper zich rechtstreeks tot de Verkoper te wenden, onverminderd het bepaalde in artikel 7.6. Quantora staat niet in en is niet aansprakelijk voor de correcte en tijdige nakoming door Verkoper van de met Koper overeengekomen (koop)overeenkomst of overige afspraken.

Artikel 7. Prijs en betaling

7.1 Indien de Verkoper het bod van Koper heeft geaccepteerd, en er overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3 een (koop)overeenkomst tot stand komt tussen Koper en Verkoper, is de Koper de Prijs verschuldigd zoals door middel van het bod van Koper of anderszins tussen Koper en Verkoper is overeengekomen. In aanvulling op de Prijs is Koper een Vergoeding verschuldigd aan Quantora voor het gebruik van de Dienst, indien deze Vergoeding staat gespecificeerd op de Website.

7.2 Wanneer de Verkoper het bod van de Koper heeft geaccepteerd, wordt namens Verkoper per e-mail een iDeal-betaalverzoek naar het door Koper in zijn of haar Account opgegeven e-mailadres verzonden. Indien Koper aangeeft via het iDeal-betaalverzoek te willen betalen, zal hij of zij binnen 24 uur de volledige Prijs en de Vergoeding door middel van het toegezonden iDeal-betaalverzoek voldoen. Na 24 uur wordt het iDeal-betaalverzoek inactief. Gebruiker erkent dat een directe betaling door Koper aan Verkoper – anders dan middels voornoemde iDeal-betaalverzoek – Koper niet van zijn betalingsverplichting via de Dienst van Quantora kwijt. Verkoper zal iedere directe betaling door Koper weigeren en/of terugbetalen aan Koper en zal Koper erop wijzen dat enkel betaling via de Dienst wordt geaccepteerd.

7.3 De Gebruiker stemt ermee in dat de betaalde Prijs en Vergoeding zoals bedoeld in artikel 7.2 zal worden ontvangen door Quantora op een aparte rekening onder haar beheer. Wanneer de Prijs en eventuele Vergoeding ontvangen is door Quantora, ontvangt Verkoper een bericht dat de betaling van de Koper is ontvangen.

7.4 Vanaf het moment van ontvangst van bericht zoals bedoeld in artikel 7.3 zal Verkoper:

 1. indien Koper en Verkoper zijn overeengekomen dat het Product zal worden toegezonden, overeenkomstig eventuele aanvullende afspraken omtrent de verzending, het Product binnen 7 dagen aan Koper toesturen onder bevestiging in zijn Account van de verzending van het Product binnen die periode; of
 2. het Product per direct beschikbaar stellen aan Koper, overeenkomstig eventuele aanvullende afspraken omtrent het ophalen van het Product. Verkoper is in voorkomend geval zelf verantwoordelijk voor de bevestiging van ontvangst van het Product door Koper zoals bedoeld in artikel 7.5.
De Gebruikers erkennen dat zij – onverminderd het bepaalde in artikel 7.6 – zelf verantwoordelijk zijn voor het verzenden, ophalen en/of ontvangen van een Product. Quantora is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correcte levering van een Product.

7.5 Koper zal door middel van de daartoe strekkende mogelijkheid in zijn of haar Account bevestigen wanneer het Product in zijn of haar bezit is. Naar aanleiding van deze bevestiging van Koper, of nadat 10 dagen zijn verstreken vanaf het moment van bevestiging van verzending door Verkoper zoals bedoeld in artikel 7.4 (i), zonder dat Koper het bezit heeft bevestigd of een melding heeft gedaan overeenkomstig artikel 7.5, gaat Quantora over tot het uitbetalen van de Prijs aan Verkoper – onder inhouding van het door Verkoper in de Advertentie aangegeven percentage. Tevens gaat de Quantora over tot het uitbetalen van het gedeelte van de Prijs aan het gekozen Goede Doel(en) overeenkomstig het aangegeven percentage en van een eventuele Vergoeding aan Quantora.

7.6 Quantora zal de Prijs die zij onder zich houdt ingevolge artikel 7.3 aan Koper terug betalen, indien:

 1. de Verkoper de verzending van het Product niet binnen 7 dagen na de bevestiging van betaling door Koper overeenkomstig artikel 7.3 heeft bevestigd ingevolge artikel 7.4 (i), en Koper de ontvangst van het Product niet binnen die periode heeft bevestigd zoals bedoeld in artikel 7.5; of
 2. door Koper binnen 10 dagen na bevestiging van de verzending door Verkoper zoals bedoeld in artikel 7.4 (i), de terugbetaling van de betaalde Prijs bij Quantora heeft aangevraagd middels zijn of haar Account, onder overlegging van een politie aangifte van de niet-ontvangst van het Product.

7.7 Verkoper stemt ermee in dat Quantora gerechtigd is (i) het door Verkoper aangegeven percentage van de Prijs aan het door Verkoper aangegeven Goede Doel(en) in te houden op de betaalde Prijs en (nadat eventuele kosten in mindering zijn gebracht) te voldoen aan de/het Goede Doel(en), (ii) de Prijs terug te betalen aan Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.6. Voorts stemt Verkoper er mee in dat de eventuele Vergoeding uitsluitend aan Quantora toekomt.

7.8 Indien – om welke reden dan ook – de (koop)overeenkomst tussen Verkoper en Koper eindigt, is ontbonden of vernietigd of nietig is, danwel Verkoper op andere gronden gehouden is de Prijs aan Koper terug te betalen, anders dan dat aan Koper de Prijs wordt gerestitueerd op basis van artikel 7.6, zal dit nimmer aanleiding geven tot restitutie of anderszins terugbetaling door (het) Goede Doel(en) van (het) ontvangen percentage(s) van de Prijs, noch voor terugbetaling van een eventuele Vergoeding door Quantora. Voor zover Koper op basis van dwingend rechtelijke bepalingen recht heeft op restitutie van (het) percentage(s) ontvangen door (het) Goede Doel(en) en/of de Vergoeding, zal Verkoper die bedragen aan Koper voldoen.

7.8 www.deeljewinst.nl rekent 1,00 EURO administratieve kosten per transactie. Deze kosten zijn een garantie dat Koper zijn volledige aankoopbedrag (minus 1,00 euro) terug kan ontvangen indien Koper en Verkoper de transactie niet voltooien omdat, maar niet uitsluitend, het product niet is geleverd aan of ontvangen door Koper.

Artikel 8. Beëindiging

8.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account te beëindigen. Bij verwijdering van een Account door Gebruiker maakt Quantora het Account ontoegankelijk en verwijdert de (persoons)gegevens en/of Content overeenkomstig het bepaalde in het Privacy Statement. Bij verwijdering van een Account is het mogelijk dat een Advertentie en/of Content voor een beperkte tijd na de verwijdering nog openbaar is via de Website. Quantora is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is of veroorzaakt wordt door deze openbaarmaking van een Advertentie en/of Content.

8.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ten dienste staan, is Quantora te allen tijde, zonder dat zij daardoor op enige wijze aansprakelijk wordt jegens de Gebruiker, gerechtigd om de activiteiten van de Gebruiker in verband met en/of het gebruik van de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten, te wijzigen of buiten gebruik te stellen, de dienstverlening te beëindigen en/of te weigeren om diensten aan de Gebruiker te verlenen, indien:

 1. de Gebruiker in strijd handelt of heeft gehandeld met deze Algemene Voorwaarden, enige andere afspraken tussen Gebruiker en Quantora en/of de instructies van Quantora;
 2. Quantora van mening is dat het handelen van een Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan de Gebruiker zelf, aan andere Gebruikers, aan derden of aan Quantora kan toebrengen.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, alsmede die via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Quantora en/of haar licentiegevers.

9.2 Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan Quantora een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

9.3 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt anders dan eigen Advertenties en Content, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde doeleinden, tenzij Quantora of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

9.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

9.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Quantora zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Quantora Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 10. Privacy

10.1 Bij het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website worden (persoons)gegevens van de Gebruiker aan Quantora verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Quantora en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. Het Privacy Statement kunt u hier inzien.

Artikel 11. Garanties en Vrijwaring

11.1 Quantora sluit – voor zover dwingend rechtelijk is toegestaan – uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

11.2 De Gebruiker garandeert en staat ervoor in dat:

 1. Hij of zij achttien (18) jaar of ouder is, of toestemming heeft van zijn of haar ouder of wettelijke voogd voor het gebruik van de Dienst;
 2. hij of zij gerechtigd is van de Dienst gebruik te maken en deze Algemene Voorwaarden te accepteren;
 3. Verkoper gerechtigd is en in staat is om het Product onbezwaard middels een Advertentie aan te bieden en aan Koper te leveren;
 4. de (Content in de) Advertentie en/of overige informatie die Verkoper ten aanzien van een Product aan een Gebruiker verstrekt volledig, correct en up-to date is;
 5. de door Verkoper aangeboden Producten beantwoorden aan hetgeen Verkoper daarover in de Advertentie en/of anderszins aan Koper heeft medegedeeld, alsmede aan hetgeen de Koper daarvan op basis van de Advertentie, de overige informatie van Verkoper en/of in het normale handelsverkeer mag verwachten.

11.3 De Gebruiker is jegens Quantora aansprakelijk voor, en vrijwaart Quantora volledig tegen, alle schade en kosten die Quantora lijdt of maakt ten gevolge van (i) het onjuist of onrechtmatig gebruik van de Dienst en/of de Website door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het plaatsen van Advertenties, Content en Reviews, (ii) aanspraken van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – andere Gebruikers en Goede Doelen als gevolg van incorrect of onrechtmatig handelen van Gebruiker, en (iii) van een onrechtmatige daad van de Gebruiker en/of enige inbreuk die de Gebruiker maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van andere Gebruikers of derden.

11.4 Alle door Quantora gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Iedere aansprakelijkheid van Quantora uit hoofde van een tekortkoming, onrechtmatige daad of uit andere hoofde, is uitgesloten. Voor zover Quantora toch gehouden is tot het vergoeden van schade, zal zij enkel gehouden zijn tot het vergoeden van directe schade zoals bedoeld in artikel 12.2. In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van Quantora, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van deze Algemene Voorwaarden nooit meer bedragen dan (a) de totale Vergoeding die de Gebruiker aan Quantora heeft betaald gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) EUR 150,=, al naar gelang wat hoger is.

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die de Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van Quantora aan de Algemene Voorwaarden te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Algemene Voorwaarden wordt ontbonden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van Quantora voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens of zaken, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade als gevolg van aanspraken van derden is uitgesloten.

12.4 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de wet dwingendrechtelijk bepaalt dat aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt, dan wel de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Quantora of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).

12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig en gedetailleerd mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Quantora wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13. Varia

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Quantora ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Quantora gevestigd is tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

13.3 Quantora mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Account beëindigen.